Privacy en voorwaarden

Privacy en rechten

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Foto's en illustraties op de website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Soares Parket niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Soares Parket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.